2018 nov 29

December 1 – 21. között lesz nyitva a támogatási kérelem beadó felület!

Nincs hozzászólás

12 milliárd forintos keret válik elérhetővé az ökológiai gazdálkodók számára!

Az első ciklus felhívásához képest az Irányító Hatóság (Agrárminisztérium) ezúttal jobban figyel arra, hogy előtérbe kerüljön a legeltető (ezen belüli is az ellenőrzött ökológiai) állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és az ültetvényes kultúrák. Az új felhívásban megfogalmazott feltételek és kiválasztási kritériumrendszer alapján a várakozások szerint ezúttal nem alakul ki az előző VP ÖKO támogatási ciklusban érzékelhető hasznosítási ágazati összetétel (126.396 ha összes támogatott terület 51%-a gyep, 43%-a szántó és csak 6%-a ültetvény).

Bizonyos szempontokat azért változatlanul hagytak, a legfeljebb 900 támogatott kérelemmel kalkuláló tervezők. Így többletpontokat szerez a Natura 2000 (5 pont), a nitrát-érzékeny (10 pont), a kedvezőtlen adottságú (5 pont), továbbá az MTÉT (5 pont) és a VTT terület (4 pont), ha az adott földhasználati kategóriába bevitt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET[1]) legalább fele a hivatkozott területi szempont szerinti MePAR fedvényre esik (ezt adminisztratív módon ellenőrzi a MÁK MVH). Többlet pont jár azoknak is, aki gazdasága kisebb 300 hektárnál, valamint akik a gazdaságuk teljes területének legalább háromnegyedét beviszik a programba (egynegyed alatt nincs többletpont). A regisztrált NAK szaktanácsadóval kötött szerződés (lásd 12. melléklet: szaktanácsadóval kötött szerződés minta.pdf), valamint a közép-, vagy felsőfokú agrár végzettség – eltérő mértékben – ugyancsak növeli a nyerés esélyét. 16-18-20 többlet pontot szerezhet, aki igazolni tudja, hogy az adott földhasználati kategóriába bevinni kívánt összes területére a támogatási időszak 5 éve alatt biztosított a programba bevitt terület legalább 50%-ának jogszerű használata.

Az értékelési szempontok alátámasztására a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a szaktanácsadóval kötött szerződést (ha a gazdálkodó maga is regisztrált szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt); a végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot; gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottja vonatkozásában – amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra – úgy annak munkaszerződését, kinevezését; gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra).

Gyepgazdálkodás esetén a vállalt átlagos éves állatsűrűség alapján 0.3 – 0.5 ÁE/ha/év közötti érték esetén +3 pont, 0.5-1.5 ÁE/ha/év vállalás esetén +6 plusz pont jár a saját tenyészetben tartott, legkésőbb 2019.01.01-től a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe bejelentett és 2023.12.31.-ig, azaz a kötelezettségvállalási időszak végéig az ellenőrzési rendszerben tartott legeltethető állatfajok (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár) tartása után.

A kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik. A gazdaság méretét az idei egységes támogatási kérelemben szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású terület alapján számítják ki. Amennyiben a támogatást igénylőnek 2018. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés (tehát a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között bejelentett KET-ek) esetén a támogatás összege:

 • Szántóföldi kultúrára: 242 euró/ha/év
 • Zöldségfélékre: 516 euró/ha/év
 • Almafélékre: 1 040 euró/ha/év
 • Szőlőre: 873 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcsre: 734 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén): 147 euró/ha/év.

Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén, tehát amennyiben az átállás 2018.01.01. előtt indult, a támogatás összege:

 • Szántóföldi kultúrákra: 172 euró/ha/év
 • Zöldségfélékre: 366 euró/ha/év
 • Almafélékre: 802 euró/ha/év
 • Szőlőre:  674 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcsre: 568 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén) ugyancsak 147 euró/ha/év.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van (tehát a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között jelentették be), úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az áttérési támogatási összegek az átállási időszak támogatás igénylésétől számított fennmaradó időszakára igényelhetők. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek. A 2019. január 1-jén már átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

A támogatással érintett terület ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra a Biokontroll-tól a MÁK MVH irányába történő adatközlése alapján, ami alapján aztán meghatározásra kerül az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Az öt éven keresztül évente lehívható támogatási összegek folyósításának feltétele, hogy az adott területen az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok – ide értve a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. ezekkel egyeztetett Alap-feltételrendszerét is – előírásait maradéktalanul betartsák!

Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás (II. AKG pályázati felhívása) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, úgy ökológiai gazdálkodási támogatásra áttérhetnek azokkal a területekkel, amelyeken az ökológiai gazdálkodást már legalább egy éve megkezdték. További feltétel, hogy a teljes AKG programban résztvevő területet át kell vinni az ökológiai gazdálkodás támogatási  rendszerébe (részleges konverzió nem megengedett).

Mérlegelendő szempontok, amelyek alapján talán érdemes ökológiai gazdálkodási támogatást igényelni:

 • az AKG előírásoknál jóval egyszerűbb feltételrendszer, az EU ökológiai gazdálkodási jogszabályokat kell betartani ),
 • a Natura 2000 területek után járó támogatás is igényelhető mellé,
 • a zöldítési kötelezettség az ökológiai gazdálkodásba bejelentett táblák vonatkozásában teljesítettnek tekinthető,
 • nincs gazdaságmérethez kötött degresszív támogatási összeg csökkentés!

[1] A KET-ek kialakítására a pályázati felhívás valamint az 1. és 2. számú melléklet előírásai irányadóak!

Kanyó Zsolt
okl. környezetgazdálkodási agrármérnök,
fejlesztési részlegvezető
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

[felül]