Darvas_Bela_Szekacs_Andras_eloadasa_Novenytermesztesi_modok_eltero_kornyezetanalitikai-okotoxikologiai_kovetkezmenyei