2018 nov 26

„Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (a továbbiakban: VP ÖKO II.) pályázat – gyakran feltett kérdések (mi így értelmezzük)

0 Comment
✓ Milyen feltételekkel lehet „átjönni” a 2017.01.01 – 2021.12.31. között futó AKG II. támogatási ciklusból?

Amennyiben a kérelmezőnek csak az AKG II. ciklusban érintett területei vannak, és minden ilyen támogatással érintett területét át kívánja léptetni (mivel az átlépés csak egy menetben, és csak az AKG II. ciklusban támogatott összes területtel engedélyezett, az a kérelmező, aki az AKG I. ciklusban is támogatást nyert, az nem léphet át).

További feltétel, hogy az AKG II. támogatással érintett teljes területen a kérelem beadási időszakot megelőzően legalább egy éve elkezdték az ökológiai gazdálkodást, és ezt a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes és hatályos tanúsítási szerződéssel igazolni tudják.

Ha a támogatási kérelem benyújtásakor az érintett KET-ek már („az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító”, értsd: átállási vagy ökológiai jelölésű[1]) ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkeznek. (Ez a követelmény a felhívás módosítása után lép hatályba.)

Amennyiben az AKG II. támogatásban nád földhasználati kategóriával is érintett, az ökológiai gazdálkodásra való áttérés nem megengedett egyik területtel sem (mivel nem tudja áthozni az AKG-ba bevitt teljes területet).

Gyephasznosítási kategóriával kizárólag a VP4-4.4.1-16 (Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása, rövidítve: NTB) B. célterületből engedélyezett az átlépés. Az átlépéskor a kötelező minimális 0.3 ÁE/ha/év állatállományt a gyepgazdálkodásra bevitt területekre biztosítani kell.

Az AKG II. támogatásból 2018. december 31. napjáig kizárt vagy kizárás alatt lévő területekkel nincs lehetőség átlépni a VP ÖKO II. támogatási sémába.

A támogatást igénylő a támogatásba vont területek pontos felmérésére kötelezett (lásd: 1. melléklet). A rendelkezésre álló ÚMVP AKG támogatás keretében készült területmérési jegyzőkönyv attól függetlenül elfogadható, hogy a területmérési jegyzőkönyvet kinek a nevére állították ki, de a 2. számú melléklet adattartalmának és a támogatási kérelem beadási adatoknak megfelelően aktualizálni kell.

Már korábban szerződött partnerek teendői új területek bejelentése kapcsán:

  • A területek kimérése és bejelentése normál eljárás szerint (de legkésőbb 2018. december 31.-ig)!
  • Nem kell új szerződés (elég meghosszabbítani majd mielőtt lejár a jelenleg hatályos)!
✓ Milyen kötelezettségeket kell teljesíteni a 2017.01.01-i indulású AKG programból átjelentkezőknek?

A 2016. évi AKG pályázati felhívás alapján kibocsátott támogatói okiratban foglalt összes kötelezettségét köteles azon naptári év végéig teljesíteni, amelyben a VP ÖKO II. felhívás alapján kibocsátott támogatói okirat hatályba lép (ez a határidő várhatóan 2019.12.31.). Egyúttal a VP ÖKO II. felhívásban nevesített kötelezettségeket is teljesíteni kell ebben az átmeneti időszakban!

Az AKG támogatásra csak akkor marad jogosult a 2019.01.01 és (várhatóan) 2019.12.31. közötti időszakban, ha a VP ÖKO II. felhívás alapján beadott támogatási kérelme elutasításra kerül.

Aki az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem kapja kézhez a jogerős támogatói okiratot, annak az érintett KET-ek vonatkozásában a VP ÖKO II. felhívás és az AKG II. felhívás alapján is be kell nyújtania a kifizetési kérelmet (amennyiben a későbbiekben a VP ÖKO II. felhívás alapján támogatásban részesül, úgy az AKG II. pályázati felhívás alapján benyújtott kifizetési kérelme szankció alkalmazása nélkül elutasításra kerül).

✓ Miért érdemes átlépni?
  • Nincs méretkorlátozás és a területnagysághoz kapcsolódó degresszivitás (támogatás-csökkentés).
  • SAPS zöldítés támogatás feltétele az ökológiai ellenőrzési rendszerben szereplő KET vonatkozásában teljesítettnek minősül.
  • Natura 2000 támogatás az ÖKO gyep támogatással együtt igényelhető.
  • Az EU BIO rendeletekben foglaltakon túl nincsenek plusz előírások.
  • A támogatással lefedett időszak két évvel megnő (mindemellett bizonyos AKG vállalások tejesítése esetén ez egy-egy KET vonatkozásában a VP ÖKO II. támogatástól magasabb is lehet).
✓ Mit nem hozhat át vagy be a támogatásba:

AKG-ból nem hozhatja át, ha a fenti átlépési feltételeket nem elégíti ki, vagy ha kizárták a KET-et az AKG-ból. VP ÖKO I. ciklusból (tehát a 2016.01.01-2020.12.31. közötti támogatási periódusból) nem hozhat át KET-et. Szántóföldi földhasználati kategória esetében az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, feketeugar, az energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény nem támogatható.

✓ Zöldugar támogatható?

A zöldugar szántóként támogatható, amennyiben eleget tesz a követelményeknek: legalább három egymást követő évig (akár 5 évig) tartó zöld növényi borítottságot adó keverék, amelyet legalább három (vagy több) fajból tevődik össze, amely három faj közül legalább egy (tehát a keverék legalább 30%-a) évelő pillangós, és amennyiben ez egy vetett állomány. Mivel vetett keverékről van szó, amennyiben nem saját előállítású vetőmag felhasználásával történt az elvetés, a kereskedelmi forgalomban vásárolt vetőmag fémzár címkéjét és bizonylatait a vetést követő legalább két éven át meg kell őrizni. A kötelezettségvállalási időszakban csávázott vetőmag felhasználása tilos. Konvencionális vetőmag felhasználása előzetes engedélyhez kötött!

✓ Öko gyepen a 0.3 ÁE/ha/év állatsűrűség csak BIO állattal teljesíthető?

Nem! Aki az állatokat is bejelenti az ellenőrzési rendszerbe, az +3 (0.3-0.5 ÁE/ha/év közötti állatlétszám esetén) vagy +6 pontot szerez (0.5-2 ÁE/ha/év közötti állatlétszám esetén)! A legalább 0.3 ÁE/ha/év kritérium konvencionális állatállománnyal is teljesíthető (így a plusz pont nem jár). A bérlegeltetés nem felel meg a követelményeknek, mert a bérlegeltetett állatok tartója nem a kérelmező.

Az öko állattartásról (is) rövid ismertetést dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően című kézikönyvében talál.

✓ Milyen igazolásokra van szükség a Biokontroll részéről a pályázathoz?

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel – legkésőbb a kérelem beadásáig – megkötött szerződés elektronikus másolatát (PDF fájl) kell felcsatolni a kérelemhez. Egyéb igazolásra a Biokontroll részéről nincs szükség a támogatási kérelemhez. A jogosultság ellenőrzése és igazolása a MÁK MVH és a Biokontroll közötti folyamatos adatcsere része.

✓ Mi a teendő, ha az ötéves kötelezettségvállalási időszakon belül változik a földhasználó személye? Átadhatók illetve átvehetők-e a kötelezettségvállalással érintett területek?

Kötelezettséget átadni jogutódlás esetén is csak olyan földhasználónak lehet, aki a támogatás jogosultsági kritériumainak megfelel! A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok a felhívás VII. fejezetében olvashatók. Az átadás/átvételi határidőkre különösen ügyelni kell. Az átvevőnek az átvétel napján már érvényes szerződéssel kell rendelkeznie.

✓ Milyen szaktanácsadóval kössünk szerződést?

A fenntartási támogatást kérelmező esetében plusz 5, áttérési támogatást igénylő kérelmező esetében plusz 7 pont jár, ha a támogatást igénylő szaktanácsadási szolgáltatói szerződéssel rendelkezik legalább 2023. december 31-ig tartó időszakra az alábbi adatbázisban szereplő valamely személlyel, aki a szántóföldi növénytermesztés, a kertészet, az állattenyésztés vagy a környezet és természetvédelem szakterületen belül az Ökológiai gazdálkodás tevékenységi területen elismeréssel rendelkezik: www.nak.hu.

✓ A „nem támogatható területek” minősítésű területen kimért KET-re is beadható-e a támogatási kérelem, ha benyújtották a változás vezetési kérelmet az adott blokkra vonatkozóan?

Nem lehet benyújtani olyan területre támogatási igényt, mely 2018-ban nem támogatható területnek minősül. Ezen területeket a beadó felület ki fogja metszeni a poligonból.

✓ Van előírás a védőtávolságokra az ökológiai gazdálkodásban?

Nincs. Az átsodródás megelőzésére tett intézkedés a biogazdálkodó feladata és felelőssége. Megoldási javaslatok »

✓ Hogyan járjon el, illetve kaphat-e a támogatást aki több ültetvénnyel rendelkezik, de ezek közül előreláthatólag nem mindegyikre tudja biztosítani a jogszerű földhasználatot a 2019.01.01.-2023.12.31-ig tartó időszakban? Mi a következménye ha valaki emiatt csak a támogatásra bejelentett ültetvényeket jelenti be az ökológiai ellenőrzési rendszerbe, és konvencionálisban hagyja az azonos növényfajokat és esetleg azonos fajtákat is tartalmazó ültetvényeket?

A VP ÖKO II. támogatás csak azokra az ültetvényekre igényelhető, amelyek vonatkozásában a 2019.01.01 – 2023.12.31. közötti kötelezettségvállalási időszakban a jogszerű földhasználat igazolható és ez az időszak végéig fenn is tartható (és az egységes kérelemben szereplő bármelyik terület sem szerepel az I. AKG támogatási programban).

A párhuzamos termelés problémája nem merül fel, ha a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe a támogatást igénylő behozza az összes ültetvényét (de legalább az azonos fajtákat tartalmazó ültetvényeket, mert elfogadjuk ha azonos ugyan a faj, pl. alma, de ránézésre megkülönböztethetők a fajták, pl. a konvencionális piros  a bio ellenőrzésben lévő fajták pedig sárgák vagy zöldek). Az AKG I. támogatási ciklusba bevitt ültetvény is bejelenthető az ellenőrzési rendszerünkbe, de VP ÖKO támogatás nem igényelhető rá. Amennyiben mégis konvencionális gazdálkodást kell folytatnia, létezik egy hatósági díjfizetéshez kötött eljárás is a párhuzamos ültetvények 5 éven belüli átállítására, de ez hosszadalmas és úgy az ellenőrzést mint a betakarítást és az adminisztrációt is bonyolultabbá teszi. Mivel a párhuzamos gazdálkodás esetén a konvencionális területeket és dokumentumokat is ellenőrizzük, a szerződés szerint az éves ellenőrzési díj felett 10% felárat érvényesítünk ebben az esetben. Nem kaphat BIO minősítést az ellenőrzésbe bejelentett és az átállási időszakot letöltő, a bio előírások szerint művelt ültetvényen betakarított gyümölcs, ha hiányzik a hatóság által is elfogadott átállási terv, és párhuzamos konvencionális ültetvény is található a gazdaságban. Az a legjobb megoldás, ha a támogatást igénylő művelésében lévő összes ültetvény bejelentésre kerül az ökológiai ellenőrzés rendszerébe, de csak azokra ad be támogatási kérelmet most és kifizetési kérelmet 5 éven keresztül minden évben, amelyek a földhasználati jogosultság és egyéb szempontokból is megfelelnek a VP ÖKO II. felhívásban meghatározott feltételeknek! A KET-eket úgy kell meghatározni (az shp fájlokat úgy kell elkészíteni), hogy csak a jogosult területeket fedjék le, de a Biokontrollhoz bejelentett terület lehet attól nagyobb!

Kérjük, hogy honlapunk fő oldalán kísérjék figyelemmel a VP ÖKO II. pályázattal kapcsolatos tájékoztatásainkat, mert még változások várhatók, továbbá a menetközben felmerült kérdésekre adott válaszainkkal folyamatosan bővítjük tájékoztatónkat!

Összeállította:
Kanyó Zsolt

[1] A hatályos EU ökológiai rendeletek értelmében a tanúsítvány – az ökológiai gazdálkodásból származó termékek vonatkozásában – két jelölési kategóriát különböztet meg: 1. „az ökológiai termelésre való átállásból származó termék”, amely az ökológiai gazdálkodás megkezdését követő 12 hónap letelte után adható ki növényi termékre (az ökológiai gazdálkodás megkezdése jogszabályban rögzített módon a szerződés aláírásának, illetve a terület ellenőrzési rendszerbe történő bejelentésének dátumától számít); 2. ökológiai gazdálkodásból származó termék (ez a valódi biotermék), amely az átállási időszak letelte után alkalmazható, hossza az ökológiai gazdálkodás kezdetétől minimum két év szántón, illetve három év évelő növények esetében.

[top]