Adatkezelési tájékoztató

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tájékoztatója személyes adatok kezeléséről

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy az Ön által megadott, vagy beküldött dokumentumokban szereplő személyes adatait

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR)

összhangban kezeljük.

A következőkben részletes tájékoztatást adunk az Ön számára személyes adatainak kezeléséről.

I. Az adatkezelő

A Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: cg.01-09-887295, székhely: 1112 Budapest Oroszvég lejtő 16.,; e-mail: info@biokontroll.hu, tel.: (1) 336-1166, fax: (1) 315-1123).

Az adatvédelemért felelős csoport munkatársainak elérhetősége: adatvédelem@biokontroll.hu, tel.: (1) 336-1166, fax: (1) 315-1123.

II. A kezelt adatok köre

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. – a GDPR-ben megfogalmazott célhoz kötöttség, valamint adattakarékosság elvére figyelemmel – azokat az Ön által számára megadott személyes adatait kezeli,

 • amely az ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéhez feltétlenül szükséges,
 • amelyek kezelését jogszabály kötelezően előírja számára,
 • amelyeket statisztikai elemzés, tudományos kutatás céljára vagy közérdekből gyűjt, illetve
 • amelyek kezeléséhez Ön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát adta.

Mik ezek a személyes adatok? A GDPR megfogalmazása szerint:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ez alapján tehát sok, Ön által, a szerződéskötéshez, az ellenőrzéshez, tanúsításhoz, illetve egyéb célból megadott adat személyes adatnak minősül. Ilyen adat az is, amiből egy konkrét személy csak közvetve azonosítható, pl. az adószám. Személyes adat tehát – többek között – a név, beosztás, anyja neve, születési hely és dátum, cím, e-mail cím, termelés helye, telefonszám, faxszám, adószám, bankszámla szám, partnerkód, őstermelői igazolvány szám, NÉBIH azonosító, FELIR azonosító, állatorvosi engedély száma, személyi igazolvány szám, az Ön hangja, amiről felvételt készítünk telefonhívások esetében, a telefonhívás során megadott egyéb személyes adatok, aláírás, íráskép, végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok, térkép, a kapcsolattartók,  meghatalmazottak, cégképviseletre jogosultak személyes adatai, cookie, a kamerarendszer felvételei.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az Ön által beküldött személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja.

III. Az adatkezelés célja

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az ügyfelei által tudomására hozott, általuk megküldött személyes adatokat elsősorban fő tevékenységével, az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével és tanúsításával összhangban, e tevékenység kifejtése és a közöttük létrejött szerződés teljesítése céljából kezeli.

Másodsorban a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. végzi a számára jogszabályban kötelezően előírt adatkezelést is, beleértve a magyar hatóságok, vagy az Európai Unió által előírt adatszolgáltatást.

Mindezeken túlmenően az Ön kifejezett, éves adatközlő lapunkon megadott, bármikor visszavonható hozzájárulása alapján kezeljük az Ön gazdálkodásával összefüggő egyes adatait, melyeket a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. közérdekű célok érdekében használ fel, illetve adott esetben átadja a Magyar Biokultúra Szövetség számára közzétételre

 • a megadott adatok nyilvános listán való szerepeltetése,
 • gyakornok foglalkoztatását vállaló partnerek nyilvántartása,
 • külföldi diákot szakmai gyakorlat céljából fogadó partnerek nyilvántartása,
 • falusi vendéglátóhellyel rendelkező partnerek nyilvántartása céljából.

Szerződött partnereink név- és címadatait felhasználjuk arra, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott, az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szakmai információkat, illetve az ellenőrzéssel, tanúsítással összefüggő hivatalos közleményeket tartalmazó Biokultúra újságot rendszeres időközönként kézbesítse.

A Biokontroll Nonprofit Kft. számára benyújtott panaszok esetén a panaszbejelentők személyes adatait (név, cím, elérhetőség) abból a célból kell felvennünk és kezelnünk, hogy a bejelentés kivizsgálását követően tájékoztatni tudjuk őket annak eredményéről.

A velünk szerződésben nem álló, de a Biokontroll Nonprofit Kft. ellenőrzési rendszerébe történő bejelentkezés céljából tájékoztató anyagokat (kis/nagy csomag) igénylő személyek személyes adatait (név, képviselő neve, cím, elérhetőségek, tevékenységi kör) abból a célból vesszük fel, hogy ezeket a dokumentumokat számukra meg tudjuk küldeni.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. laboratóriumi vizsgálatok végzéséhez és esetenként mintavételhez alvállalkozókat vesz igénybe, megnevezésüket és elérhetőségeiket megtalálják a weboldalunkon: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/alvallalkozoink/. Alvállalkozóink számára csak a mintavétel/vizsgálat elvégzéséhez, az elvégzett vizsgálatok beazonosításához minimálisan szükséges adatokat (név, cím) adjuk át, amelyek az Ön által is aláírt Mintavételi jegyzőkönyvön szerepelnek. Ennek célja, hogy a vett minta/elvégzett vizsgálati eredmény beazonosítható legyen.

A telefonbeszélgetésekről hangfelvétel készül, melynek célja az ügyfelek, valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. jogainak érvényesítése, az esetleges későbbi jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a kamera-piktogrammal vagy figyelemfelhívó tájékoztatással jelzett területeken, a Biokontroll irodaépületénél (1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer üzemeltet, megbízása alapján a Dir-Con Kft. (székhelye: 1107 Budapest Mázsa u. 9.) távfelügyeletet lát el. A kamerás megfigyelőrendszer a megfigyelt területre belépő személyek képmását és cselekvését rögzíti, elsősorban az irodaépületbe illetéktelenek általi történő behatolás megelőzése céljából. A Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. megbízásából telepített kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Biokontroll weboldala a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja, kizárólag a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

Cookie neveCookie aznosítójaCookie SzolgáltatóCookie által kezelt adatokCookie élettartalma
Google AnalyticsUA-8899062-1Google Inc.azonosítószám, dátum, időpont1 év

IV. Az adatkezelés időtartama

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a fentiek szerint megadott személyes adatokat a következőkben meghatározott ideig, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, rögzíti és tárolja:

 • mivel a tanúsítási rendszer az egyetlen átfogó adatbázis a hazai ökológiai gazdálkodás jellemzőiről, a rendszerből kilépett partnerek adatait a jogszabályban előírt 5 éven túl is megőrizzük, mint közérdekű és tudományos kutatási célú adatokat, és mint a hosszú távú ágazati statisztikák egyetlen hiteles forrását,
 • a panaszbejelentők adatait legfeljebb 5 évig,
 • a kis/nagycsomagot igénylők adatait legfeljebb egy évig,
 • a felvett telefonbeszélgetéseket legfeljebb két évig,
 • a kamerafelvétel képeit 3 napig,
 • a számlázási adatokat 8 évig,
 • a cookie-kat 1 évig.

V. Az adatkezelés jogalapja

 Az Ön által megadott személyes adatokat elsősorban az ellenőrzési és tanúsítási szerződés alapján kezeljük.

Emellett bizonyos személyes adatok kezelésére kötelez bennünket

 • A Tanács 2007. június 28-ai 834/2007/EK Rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK Rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról
 • A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK Rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
 • A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet.

Bizonyos adatkezelések az Ön által, a jelen tájékoztatóban foglaltak megismerésének visszaigazolását követően megadott hozzájáruló nyilatkozaton alapulnak.

Bizonyos adatokat – ezeket a lehető legszűkebb körre korlátozva, az ökológiai gazdálkodás hazai helyzetére, fejlődésére vonatkozó statisztikák nyerése vagy az illetékes hatóság, minisztérium erre vonatkozó információigényének való megfelelés céljából, közérdekből kezelünk.

A kamerarendszer által végzett képfelvétel és adatkezelős az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni a megfigyelt területekre történő belépéssel. A kamerás megfigyelés nem konkrét személyre, hanem védendő területekre fókuszál. Ezek a területek jól láthatóan ki vannak jelölve figyelmeztető táblával, így Ön eldöntheti, hogy belép-e az adott területre, vállalva, hogy felvétel készül Önről.

A telefonbeszélgetésekről hangfelvétel készül, melynek jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint a Biokontroll és az Ön jogos érdeke, például a későbbi jogviták elkerülése. Az önkéntes hozzájárulás elmaradása esetén személyes / írásbeli ügyintézés szükséges. A bejövő hívásokon kívül az alábbi telefonszámainkon rögzítjük a kimenő hívásokat is: (1) 2112188, (1) 3360398, (1) 3361122, (1) 3361123, (1) 3361166, (1) 3361167, (1) 5999445, (1) 5999447, (30) 3511022, (30) 9901375, (30) 9901376, (30) 3511032, (30) 3939090, (30) 6196931.

A számlázáshoz kapcsolódó személyes adatokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény értelmében vagyunk kötelesek 8 évig őrizni.

Cookie-k kezelése az Ön előzetes hozzájárulásán alapul.

***

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2016/679 rendelete

alapján és az abban foglalt előírások szigorú betartásával kerül sor.

VI. Adatbiztonság, adatvédelem

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat az Ön előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül – a jogszabályon alapuló kötelező adatszolgáltatás kivételével – harmadik személy részére nem adja át, nyilvánosságra nem hozza, tájékoztatást kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. a birtokába került személyes adatok védelmére, biztonságos tárolására és őrzésére kiemelt figyelmet fordít. Az adatbiztonságot informatikai, adminisztratív/szervezési, valamint technikai/fizikai (pl. riasztó, őrszolgálat, kamerarendszer) védelmi eszközök kombinációjával biztosítja, melyek megelőzik a személyes adatokhoz történő illetéktelen és jogosulatlan hozzáférést, az ilyen személyek számára történő adattovábbítást, azok nyilvánosságra hozatalát, az adatok illetéktelen és jogosulatlan módosítását, törlését vagy megsemmisítését, véletlen megsemmisülését.

A fentiek érdekében gondoskodunk nem csupán a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról és üzemeltetéséről, hanem munkatársaink adatvédelemmel kapcsolatos képzéséről, megfelelő belső kockázat- és incidens kezelési rendszer kialakításáról, valamint adatvédelmi eljárásrendek kiadásáról.

Az alvállalkozóink számára továbbított adatok tekintetében a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és alvállalkozói közötti szerződések tartalmazzák az ezen adatok védelmének biztosítására vonatkozó kötelezettséget.

VII. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Tájékoztatjuk, hogy egyes személyes adatainak kezeléséhez adott, a III. pontban említett hozzájárulását a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-hez címzett nyilatkozatában bármikor visszavonhatja.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben Ön a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és ügyfelei között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy a vonatkozó jogszabályok által kötelezően kezelendő személyes adatait nem adja meg / azok kezeléséhez nem járul hozzá, nem tudjuk biztosítani ellenőrzési és tanúsítási szolgáltatásunkat.

VIII. Adatok módosítása, helyesbítése, törlése, korlátozása

Önnek jogában áll a megadott személyes adatok módosítását, helyesbítését, törlését, korlátozását kérni az alábbiakban megadott elérhetőségeinken. Ennek megtörténtéről 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségeken, levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk Önt.

IX. Tájékoztatás, a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az adatvedelem@biokontroll.hu e-mail címen, vagy a (1) 3361166-os telefonszámon, díjmentesen tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az alvállalkozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A kért tájékoztatást a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 30 napon belül adja meg az Ön számára, az Ön által megadott elérhetőségeken, levélben vagy e-mailben.

Amennyiben az adatokhoz való hozzáférési kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, kérheti az információk széles körben használt elektronikus formában történő rendelkezésre bocsátását, melynek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 30 napon belül tesz eleget.

Felhívjuk a figyelmét azonban arra, hogy a GDPR lehetőséget ad számunkra, hogy szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a korábbiakban említett, 30 napos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével természetesen tájékoztatjuk Önt, kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

Adathordozhatósághoz való jogát is biztosítjuk, ezzel kapcsolatban az adatvédelmi csoport kérésére részletes tájékoztatást ad.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

X. EU-n kívüli adattovábbítás

Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre, ún. 3. országokba történő adattovábbításra az ezekben az országokban működő ellenőrző/tanúsító szervezetek számára csak abban az esetben kerül sor, ha azt számunkra jogszabály írja elő, vagy az az Ön, és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Ilyen szerződés például a NOP tanúsításra vonatkozó megállapodás.

Az így továbbadott adatokat tekintetében csak a legszükségesebbekre szorítkozunk, védelmüket a külföldi tanúsítók és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. között fennálló szerződésekben adatvédelmi kötelezettségek előírásával biztosítjuk.

XI. Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről (pl. hatóságok számára történő információszolgáltatás) az adat felvételét/továbbítását megelőzően adunk tájékoztatást.

XII. Jogsérelem

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz az info@biokontroll.hu e-mail címen, vagy a 3361166-os telefonszámon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-t, a korábban részletezett jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál elérhetőségei:

✓ Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
✓ Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
✓ Telefon: (1) 391-1400
✓ Fax: (1) 391-1410
✓ E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Emellett bírósághoz fordulhat és pert indíthat – választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt.

XIII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy a későbbiekben saját hatáskörünkben módosítsuk jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a benne foglalt információk releváns és megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

***

A jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2016/679 rendelet rendelkezései irányadóak.

***

Adatvédelmi tájékoztató állásra, gyakornoknak jelentkezők számára