Decembertől újabb 12 milliárd forintos kiegészítő területalapú támogatási keret nyílik meg az ökológiai gazdálkodók számára!

A még 2015 őszén meghirdetett, a 2016. 01. 01. – 2020. 12. 31. közötti 5 éves időszakban igényelhető VP ÖKO I. támogatási ciklus mellé várhatóan idén novemberben jelenik meg a 2019. 01. 01. – 2023. 12. 31. közötti időszakban igényelhető VP ÖKO II. támogatási ciklus pályázati felhívása „VP4-11.1.-11.2.-18. – Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” címmel. A kérelembeadó felület a tervek szerint december 1-jén nyílik meg a MÁK MVH portálon.

Az első ciklus felhívásához képest az Irányító Hatóság részéről jelentős irányváltás várható a tekintetben, hogy ezúttal előtérbe kerül a legeltető (ezen belüli is az ellenőrzött ökológiai) állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és az ültetvényes kultúrák. Az új felhívás megszövegezése és a kiválasztási kritériumrendszer módosítása után a várakozások szerint nem alakul ki újra a VP ÖKO I. támogatási ciklusát jellemző hasznosítási ágazati összetétel, amikor is a 126.396 ha összes támogatott terület több mint fele (51%) gyep, 43%-a szántó és csak 6%-a ültetvény.

A legfeljebb 900 támogatott kérelemmel kalkuláló tervezők bizonyos bírálati szempontokat változatlanul hagytak. Többletpontokat szerez a Natura 2000 (5 pont), a nitrát-érzékeny (10 pont), a kedvezőtlen adottságú (5 pont), továbbá az MTÉT (5 pont) és a VTT terület (4 pont), ha az adott földhasználati kategóriába bevitt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (a továbbiakban: KET) legalább fele a hivatkozott területi szempont szerinti MePAR fedvényre esik (ezt adminisztratív módon ellenőrzi a MÁK MVH). Többlet pont jár azoknak is, aki gazdasága kisebb 300 hektárnál, valamint akik a gazdaságuk teljes területének legalább háromnegyedét beviszik a programba (egynegyed alatt nincs többletpont). A regisztrált NAK szaktanácsadóval kötött szerződés, valamint a közép-, vagy felsőfokú agrár végzettség – eltérő mértékben – ugyancsak növeli a nyerés esélyét. 16-18-20 többlet pontot szerezhet, aki igazolni tudja, hogy az adott földhasználati kategóriába bevinni kívánt összes területére a támogatási időszak 5 éve alatt biztosított a programba bevitt terület legalább 50%-ának jogszerű használata.

Az értékelési szempontok alátámasztására a támogatási kérelem benyújtásakor értelem szerűen mellékelni kell a szaktanácsadóval kötött szerződést (ha a gazdálkodó maga is regisztrált szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt); a végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt; a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot; gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottja vonatkozásában – amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra – úgy annak munkaszerződését, kinevezését; gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra).

Az állat nélküli gyepek háttérbe szorítása érdekében kizárólag gyepgazdálkodás esetén a vállalt átlagos éves állatsűrűség alapján 0.3 – 0.5 ÁE/ha/év közötti érték esetén 3 pont, 0.5 ÁE/ha/év feletti vállalás esetén 6 plusz pont jár a saját tulajdonú, legkésőbb az átállás megkezdésétől bejelentett, és a kötelezettségvállalási időszak végéig ökológiai minősítéssel rendelkező legeltethető állatfajok (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár) tartása után.

A kérelmek országos rangsorának összeállítása földhasználati kategóriánként, ezen belül átállás alatti és átállt területenként külön-külön történik. A gazdaság méretét az idei egységes támogatási kérelemben szereplő összes szántó, gyep és ültetvény hasznosítású terület alapján számítják ki. Amennyiben a támogatást igénylőnek 2018. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, tehát a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között bejelentett KET esetén a támogatás összege:

 • szántóföldi kultúrára: 242 euró/ha/év;
 • zöldségfélékre: 516 euró/ha/év;
 • almafélékre: 1 040 euró/ha/év;
 • szőlőre: 873 euró/ha/év;
 • egyéb gyümölcsre: 734 euró/ha/év;
 • gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén): 147 euró/ha/év.

Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén, tehát amennyiben az átállás 2018.01.01. előtt indult, a támogatás összege:

 • szántóföldi kultúrákra: 172 euró/ha/év;
 • zöldségfélékre: 366 euró/ha/év;
 • almafélékre: 802 euró/ha/év;
 • szőlőre: 674 euró/ha/év;
 • egyéb gyümölcsre: 568 euró/ha/év;
 • gyepgazdálkodásra (legalább 0,3 ÁE/ha/év saját tulajdonú legeltetett állatállomány megléte esetén) ugyancsak 147 euró/ha/év.

Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van (tehát a Biokontroll ellenőrzési rendszerébe 2018.01.01. és 12.31. között jelentették be), úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az áttérési támogatási összegek az átállási időszak támogatás igénylésétől számított fennmaradó időszakára igényelhetők. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek. A 2019. január 1-jén már átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

A támogatással érintett terület ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra a Biokontrolltól a MÁK MVH irányába történő adatközlése alapján, ami alapján aztán meghatározásra kerül az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Az öt éven keresztül évente lehívható támogatási összegek folyósításának feltétele, hogy az adott területen az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok – ide értve a Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft. ezekkel egyeztetett Alap-feltételrendszerét is – előírásait maradéktalanul betartsák!

Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás (AKG II. pályázati felhívása) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, úgy ökológiai gazdálkodási támogatásra áttérhetnek azokkal a területekkel, amelyeken az ökológiai gazdálkodást már legalább egy éve megkezdték. További feltétel, hogy a teljes AKG programban résztvevő területet át kell vinni az ökológiai gazdálkodás támogatási rendszerébe.

Mérlegelendő szempontok, amelyek alapján talán érdemes ökológiai gazdálkodási támogatást igényelni:

 • az AKG előírásoknál jóval egyszerűbb feltételrendszer, az EU ökológiai gazdálkodási jogszabályokat kell betartani);
 • a Natura 2000 területek után járó támogatás is igényelhető mellé;
 • a zöldítési kötelezettség az ökológiai gazdálkodásba bejelentett táblák vonatkozásában teljesítettnek tekinthető;
 • itt nincs gazdaságmérethez kötött degresszív támogatási összeg csökkentés!

(A cikkben adott információk azt tükrözik, ahogyan a helyzetet lápzártakor ismerjük. Javasoljuk honlapunk főoldalán gyakran keresni a támogatással kapcsolatos új híreket, tudnivalókat.)

Kanyó Zsolt
fejlesztési részlegvezető,
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(Biokultúra 2018/5)