A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. hivatalos közleményei

Legfontosabb változások a növénytermesztésben 2022. január 1-jétől

Mint T. Partnereink bizonyára tudják, 2022. január 1-jétől új jogszabályok vonatkoznak az EU-ban az ökológiai gazdálkodásra. A Parlament és Tanács (EU) 2018/848 rendelete és a hozzá kapcsolódó tíznél több rendelet sok változást hoz a korábbihoz képest, azonban a gyakorló gazdák számára kis figyelemmel ezek is betarthatók, nyugodtan kijelenthető, hogy a jó gazdálkodási gyakorlat – minimális változtatásokkal – fent tud maradni (a jogszabályok aktuális állapotukban elérhetők a www.biokontroll.hu/Ökojogszabályok úton).

A vetőmag és szaporítóanyag használatot érintő változásokat ezen lapszámunkban „A növényi szaporítóanyagokról” szóló cikkünk tartalmazza a 22. oldalon, a többit az alábbiakban részletezzük.

Tételesen megfogalmazott igény lett, hogy csak olyan növénytermesztési technológiák, eljárások alkalmazhatók, amelyek révén elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető a környezet szennyezése, terhelése.

Szántóterületeken – az évelő takarmánytermő területeket leszámítva – többéves vetésforgót kell alkalmazni, amely kötelezően magában foglal pillangósokat (amelyek nem csak fővetésűek lehetnek).

A növényvédelemben az eddig hőkezelési eljárásokhoz kapcsolódó kitétel lett, hogy ebbe beleérthető a szolarizáció és a hajtatott növényeknél a sekély talajgőzölés, továbbá nevesítve beemelésre kerültek az egyéb mechanikai és fizikai módszerek, illetve a biofumigációs eljárások.

Szigorodtak a párhuzamos gazdálkodás (van ökológiai és szokványos terület is a gazdaságban) előírásai. A hároméves, vagy hosszabb termelési ciklusú növények esetében az ökorészben és a párhuzamos részben azonos, vagy nem könnyen megkülönböztethető fajta (továbbiakban: azonos fajta) továbbra is lehet átmenetileg, azonban az azonos fajta ökoba vonását az eddigi öt év alatti megkezdés helyett öt év alatt már át is kell állítani. Az egyéb feltételekben (átállási terv, betakarítás bejelentése stb.) nincs lényegi változás.

A korábbi gyakorlattól eltérően az ökológiai legelő sem tanúsítható, ha van szokványos gyepterület a gazdaságban.

A tiltott anyaggal csávázott szaporítóanyag használata (fő-, vagy minden más vetés, ültetés esetén) a terület újra átállásával jár!


Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czellerné Daróczi Éva Zsuzsanna a Biokontroll volt ellenőre és ellenőrzési részlegvezetője 2021. október 2-án, hosszan tartó, súlyos betegség után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Távozása nagy veszteség az egész magyar bio közéletnek.

Emlékét megőrizzük!

Dr. Roszík Péter

1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2021/181 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról.

A rendelet az új EU bio jogszabály bevezetésének egy éves elhalasztása miatt meghosszabbítja annak lehetőségét, hogyha nem állnak rendelkezésre ökológiai tartású jércék, akkor konvencionális, tojástermelési célú, legfeljebb 18 hetes jércék bizonyos feltételek mellett bevihetők legyenek az ökológiai állattartási termelőegységbe, valamint ha ökológiai termelésből származó fehérjetakarmányt nem lehet beszerezni, a sertés- és a baromfifajok esetében 5%-os maximális arányban nem ökológiai fehérjetakarmány is használható legyen. Ezen felül új anyagok felvételére került sor a V. (monoammónium-foszfát akvakultúrában) és VIII. mellékletekbe (nátrium-alginát, kalcium-klorid, aktív szén új termékekhez).

1.2. Változtatás a Bizottság 1235/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról jogszabály, amely az EU-ba irányuló importban hoz változásokat.

2. Változik a Biokontroll Alap-feltételrendszere

A Biokontroll kérelmére a NÉBIH elfogadta a Kedvencek eledelére vonatkozó előírást, amely a Biokontroll Alap-feltételrendszerébe beépül. Ezen a módosítás következményeként:

 • 2.1. Az eddigi AF/10:2012_v13 változat helyére a AF/10:2012_v14 kerül, a hatálya 2021.04.01.
 • 2.2. A Bevezetés fejezet új dátuma: Budapest, 2021. február 19.
 • 2.3. Az 1. pont 1) c) pontja így módosul:
  c) takarmányok, beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét is.

A többi változás kizárólag a kedvtelésből tartott állatok eledelét készítő, forgalmazó gazdasági szereplőket érinti; az előírást kérésükre megküldjük.

3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2021. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2021-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, tömegétkeztetés esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 16 700 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 16 700 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 31 000 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 62 900 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 31 00 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6 400 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2 500 Ft/ha + ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2 500 Ft /ha+ ÁFA
 • Gyep 250 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 37 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 290 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1 050 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 93 900 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 300 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

5. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2021 (F-19/26) nyomtatványt és ennek részeként a hozzájáruló nyilatkozatot e-levél címmel rendelkező partnereink e-levélben, e-levél címmel nem rendelkező partnereink pedig postai úton fogják megkapni. Kérjük az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott, vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2021. május 15-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatványt elektronikusan az info@biokontroll.hu címre kérjük megküldeni. (Ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!) Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre május 15-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” dokumentumban rögzített díj megfizetése mellett.


1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK és a Bizottság 1235/2008/EK rendeletéhez

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról rendelet, amely a világjárvánnyal összefüggő változtatásokkal összefüggésben az ellenőrzés, tanúsítás kivitelezésével kapcsolatosan vezet be átmeneti rendelkezéseket.

1.2. Változás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 RENDELETE jogszabályhoz kapcsolódóan

Megjelent AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1693 RENDELETE (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról, amely jogszabály a világjárvánnyal összefüggő intézkedésként a rendeletben található időpontokat egy évvel kitolja, amelyek közül a legfontosabb, hogy az új ökológiai rendelet alkalmazásának kezdetét 2021. január 1-je helyett 2022. január 1-ére módosítja.

2. Tájékoztatás a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott új típusú tanúsítványról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2020. október 6-tól áttért az elektronikus Minősítő Tanúsítvány (továbbiakban e-MT) kiadására. Ezen tanúsítványokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással látjuk el.

Az intézkedés célja az, hogy a tanúsítvánnyal való (sajnos egyre gyarapodó) visszaéléseknek elejét vegyük, a papír- és postamentességnek köszönhetően csökkentsük a tanúsítvány ökológiai lábnyomát, továbbá, hogy naprakészebbé és rugalmasabbá tegyük tanúsítási munkánkat és talán a járvány terjedését is mérsékelhetjük, hiszen nem kizárt, hogy a vírus papírokkal is terjedhet.

Kizárólag az elektronikus tanúsítvány tekinthető hitelesnek, a papír alapú minden esetben csak másolat, amelyen fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „COPY” szöveget!

Az e-MT kiadása T. Partnereink számára a gyakorlatban az alábbiakat jelenti:

 • a 2020. október 6-tól kiadott Minősítő Tanúsítványoknak kizárólag az elektronikus változata hiteles;
 • a papír alapon kiadott tanúsítványok, vagy mellékletek cseréjekor már új, e-MT-t adunk ki;
 • a vevők részére az általunk küldött e-MT-t továbbításával tudják igazolni azt, hogy jogosultak bio jelöléssel terméket értékesíteni;
 • az e-MT hitelessége a főoldal alján lévő aláírásra kattintva ellenőrizhető (internetes kapcsolat szükséges hozzá!) – a hitelesítés napja nem lehet korábbi, mint a tanúsítvány kiállításának napja;
 • vevőként a 2020. október 6-tól kiállított tanúsítványt papíros formában ne fogadják el, ragaszkodjanak az e-MT e-mailen történő megküldéséhez;
 • megszűnik a tanúsítvány ellenőrök által történő időbeli korlátozása. Helyette a fizetési határidők elmulasztásakor, egy fizetési felszólításban megadott határidőn túli tartozás esetén az e-MT használatát fogjuk korlátozni.

3. Tájékoztatás az elektronikus ellenőri és értékelési jelentés elektronikus aláírásának bevezetéséről

Mint ismeretes, 2020. június 15-től a korábban papír alapú Ellenőri és Értékelési jelentés helyett bevezettük annak elektronikus változatát. Egy újabb fejlesztés révén 2021 januárjától T. Partnereink és az ellenőreink is elektronikus formában írják majd alá az Ellenőri és Értékelési jelentést az ellenőrzés végeztével, a helyszínen.

(Megjelent a Biokultúra újság 2020/6 számában.)

Tisztelt Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét egy jelentős változásra minden olyan partnerünknek, aki Tajvanba értékesít ökológiai termékeket.

Kérjük, hogy amennyiben Önöket is érinti az új helyzet, legyenek szívesek felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot, hogy mielőbb megoldást találhassunk a kereskedelem zavartalanságának fenntartása érdekében.

2018-ban Tajvanban új ökológiai gazdálkodásra vonatkozó jogszabály lépett életbe. Előtte a tajvani hatóságok 16 EU tagállamot (köztük Magyarországot is) elismertek olyan országként, ahonnan minden további feltétel nélkül importálhatók ökológiai termékek Tajvanba. Ez az elismerés 2020. május 30-án, az új jogszabályban meghatározott 2 éves átmeneti időszak végével le fog járni.

Egyelőre még nem teljesen tisztázott, hogy júniustól hogyan zajlik majd a biotermékek kereskedelme Tajvan és az EU tagországai között. Néhány információ azonban már elérhető az Európai Unió Bizottsága és a tajvani hatóságok közt lezajlott eddigi egyeztetések nyomán.

Sajnos az már biztosan látszik, hogy nemzetközi akkreditáló testület által akkreditált EU-s székhelyű ellenőrző szervezetek tanúsítványait nem fogadják el.

Tajvanon kívüli ellenőrző szervezetek kérhetik az ottani hatóságok elismerését, de ez olyan mértékű adminisztratív terhekkel és költséggel jár, hogy csak nagyon kevés EU-s ellenőrző szervezet számára lehet járható út. Az EU-s és tajvani ellenőrző szervezetek közti együttműködés egy az ottani hatóságok által is elfogadott megoldás lehet.

Ebben az esetben az EU-s ellenőrző szervezet végzi az ellenőrzést, a tajvani pedig kiállítja a tanúsítványt. Jelenleg két elismert tajvani ellenőrző szervezet van: a Tse-Xin Organic Certification Corporation és az EcoGarden.

Kérjük, hogy minden olyan partnerünk, aki érdekelt a Tajvannal történő ökológiai termékek kereskedelmében, mielőbb jelezze ezt felénk, hogy még időben elkezdhessünk olyan megoldást találni, mely hivatalosan is elfogadható és partnereink számára is vállalható terhekkel jár.

Dr. Roszík Péter

Figyelemfelhívás

Tisztelt Partnerünk!

Hivatkozással a KL-1/20 számú körlevelünkben (a járványügyi helyzetre való tekintettel az ellenőrzéssel kapcsolatos meghozott intézkedésről) leírtakra az alábbiakról tájékoztatjuk.

Amennyiben a távellenőrzést megelőzően az ellenőr által megadott időpontig a kért dokumentumokat nem küldi meg, úgy az ellenőrzést nem végezzük el és a közöttünk létrejött szerződés 4. pontja alapján (időpont lemondása az ellenőrzés napján) a minimáldíj (90.900 Ft + áfa) kiszámlázásra kerül.

Amennyiben a már megkezdett távellenőrzés és/vagy helyszíni szemle során a bekért dokumentumokat csak részlegesen küldi meg és az ellenőr által megadott időpontig sem pótolja a hiányosságot, de az ellenőrzés elvégezhető, akkor a közöttünk létrejött szerződés alapján a megrendelőnek felróható hiánypótlás ügyintézéséért plusz díjat számítunk fel.

Amennyiben a már megkezdett távellenőrzés és/vagy helyszíni szemle során a bekért dokumentumokat nem, vagy csak részlegesen küldi meg, valamint az ellenőr által megadott időpontig sem pótolja a hiányosságot és ezáltal az ellenőrzés nem végezhető el, akkor a közöttünk létrejött szerződést 90 napra felmondjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az éves átfogó ellenőrzés elmaradása, a közöttünk létrejött szerződés felmondása a tanúsítás elvesztését, a VP-Öko programokban a támogatási jogosultság megszűnését, a felvett támogatások visszafizetését stb. vonja maga után. Ezért a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal, ha az ellenőrzési folyamatot a kért adatok átadásával és/vagy a személyes kontaktust nem igénylő ellenőrzés elutasításával megakadályozza.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Tisztelt Partnereink!

A COVID-19 (koronavírus) járvány-veszély miatt rendkívüli intézkedéseket kell bevezetnie a Biokontrollnak is. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények ellenére biztosítani tudjuk mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek nélkülözhetetlenek T. Partnereink számára, beleértve az ellenőrzéseket, tanúsítást és a támogatás érdekében az államnak adott igazolásokat. Olvass tovább

A Biokontroll Alap-feltételrendszerének AF/10:2012_v12, verziószámú változata 2019.05.01-től lép hatályba! Az előző változathoz képest az EU bio rendelet által előírt változások kerültek be és néhány apróbb, stilisztikai javítás. Részletek » 

1. Kétszer módosult a Bizottság 1235/2008/EK rendelete

1.1. Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2019/39 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. január 10.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

1.2. Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2019/446 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. március 19.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről. (A rendeletek az EU-ba irányuló ökológiai termékek importját érintik.)

A jogszabályok megtalálhatók a Biokontroll honlapján a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés és tanúsítás > Öko jogszabályok alatt!

2. Kedvezmény érvényesítés

T. Partnereinkkel kötött szerződésünk értelmében a Magyar Biokultúra Szövetség tagegyesületében tagként nyilvántartott és a meghatározott tagdíjat fizető gazdák, gazdálkodó szervezetek évi 10% ellenőrzési díj kedvezményben részesülnek, amennyiben ezt a tényt az adott egyesületek igazolják! Ennek határideje 2019. április 30., amelynek elmulasztása esetén a kedvezmény az adott évre már nem érvényesíthető!

T. Partnerek a 2019. évi kedvezményhez a második részletszámlában, a minimáldíjasok a 2020. évi számlában fognak hozzájutni, külön kérés nélkül!

3. Kérelem az átállás idő lerövidítésére (korosbításra)

Kérjük T. Partnereinket, hogy a jövőben a korosbítás kérelmezésére az általunk készített formanyomtatványt használják, amelyet – elektronikusan vagy postán – a kérésnek megfelelőn megküldünk!

4. Védjegyhasználati díj

Ezúton értesítjük T. Partnereinket, hogy a Biokontroll üzletpolitikai okokból tervezi, hogy mérsékelt összegű védjegyhasználati díjat fog bevezetni 2020. január 1-jét követő időszaktól. Természetesen időben meg fogjuk keresni a védjegyünket használó Partnereinket a szerződés díjjal történő kiegészítése érdekében!

Dr. Roszík Péter